Het onafhankelijk Raw Food kennisinstituut van Nederland

Algemene voorwaarden

Aanvulling op onderstaande algemene voorwaarden

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Uitgesloten van dit recht van retour zijn downloads en online programma’s.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 Artikel 4 – Het aanbod
 Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 – De prijs
 Artikel 10 – Conformiteit en garantie 
Artikel 11 – Levering en uitvoering
 Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 Artikel 13 – Betaling
 
Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Rawfood.nl handelend onder de naam/namen: Rawfood.nl

Vestigingsadres:
Tjalk 12 1276EB Huizen

E-mailadres: info@rawfood.nl

KvK-nummer: KvK 32147572

Btw-identificatienummer: NL112685778B02

– Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
- Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden bij gebruik van Rawfood.nl

– GEBRUIKSVOORWAARDEN RAWFOOD.NL –

Artikel 1: Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle overeenkomsten en alle (rechts)handelingen tussen Rawfood.nl, Rawfood.nl en gebruiker met betrekking tot digitale uitgeefproducten, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Definities
1. E-reader: een araat dat specifiek ontworpen is voor opslag en lezen van digitale uitgeefproducten, met name ebooks, emagazines en epapers.
2. Registratie: elektronische vastlegging door gebruiker van een bevestigd e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord onder akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden, waardoor gebruiker het recht verwerft Rawfood.nl te gebruiken en alle geboden functionaliteiten te benutten.
3. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
4. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden.
5. Partij: iedere betrokken partij bij deze gebruiksvoorwaarden.
6. Gebruiker: de natuurlijke persoon met wie Rawfood.nl de gebruiksovereenkomst heeft gesloten 7. Aanbieder: de partij die door middel van Rawfood.nl digitale producten aanbiedt en distribueert. Aanbieder is de uitgever, die zelfstandig digitale uitgeefproducten via Rawfood.nl ter distributie aanbiedt, of Rawfood.nl als aanbieder van door uitgevers ter verkoop aangeboden digitale uitgeefproducten.
8. Koopovereenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen een gebruiker en een aanbieder die door middel van Rawfood.nl uitgaven distribueert. De koop komt tot stand tussen de aanbieder en de gebruiker binnen een electronische transactie-omgeving onder verantwoordelijkheid van de aanbieder of van derden op grond van de door hen gepubliceerde eventuele specifieke voorwaarden. Rawfood.nl is op geen andere wijze als partij bij die overeenkomst betrokken, dan als distributeur van het gekochte in opdracht van de aanbieder, alsmede –waar van toepassing- als incassant uit naam van de aanbieder.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
Aanbiedingen binnen Rawfood.nl betreffen voorbeelden van hetgeen de gebruiker zou kunnen aanschaffen bij de aanbieder daarvan. Een overeenkomst tot koop komt tot stand tussen de aanbieder en de gebruiker onder verantwoordelijkheid van de aanbieder of van derden op grond van de door hen gepubliceerde eventuele specifieke voorwaarden. Rawfood.nl heeft geen betrokkenheid bij de totstandkoming of uitvoering van de koopovereenkomst, anders dan ten behoeve van de distributie van het middels de overeenkomst verworvene, alsmede –waar van toepassing- als incassant uit naam van de aanbieder.

Artikel 4: Verwerving en gebruik van Digitale Uitgeefproducten
Door aankoop van een e-book, e-magazine of e-paper verwerft u een gebruiksrecht (‘licentie’) op de uitgave, waaraan door de aanbieder, of de uitgever van het digitale product, specifieke voorwaarden ziojn verbonden.
4.1 De intellectuele eigendomsrechten op de digitale uitgeefproducten verblijven volledig aan de uitgever.
4.2 Gebruiker verwerft slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende digitale product. 4.3 Het is niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de verleende licentie te buiten gaan.

Artikel 5: Gebruik van ereader
Voorzover digitale uitgeefproducten in zogenaamd epub-formaat worden aangeboden en verwerving mogelijk is voor gebruik op ereaders, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 6: Ondersteuning
Rawfood.nl spant zich in om per e-mail technische en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan gebruiker Rawfood.nl kan echter niet garanderen dat alle mogelijke problemen op deze wijze dan wel anderszins kunnen worden opgelost.

Artikel 7: Communicatie
7.1 Iedere contact tussen Rawfood.nl en gebruiker kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders voorschrijft.
7.2 De door Rawfood.nl opgeslagen versie van de correspondentie met de gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door gebruiker.
7.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan overtuigend wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van gebruiker, komt dit voor risico van gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
7.4 Door het aangaan van de overeenkomst geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Rawfood.nl dat zijn e-mailadres kan worden gebruikt door Rawfood.nl en door de aanbieder van een verworven uitgave voor het versturen van nieuwsbrieven dan wel voor andere directe marketingdoeleinden.

Artikel 8: Privacy en veiligheid
8.1 Het gebruik van de Rawfood.nl kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Rawfood.nl valt in dit opzicht aan te merken als bewerker. Gebruiker is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker vrijwaart Rawfood.nl tegen aanspraken van derden dat door het gebruik van de Rawfood.nl persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.
8.2 Rawfood.nl zal zich redelijkerwijs inspannen om de met behulp van de Rawfood.nl opgeslagen informatie te beveiligen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De volgende handelingen met betrekking tot de Rawfood.nl mogen niet door of vanwege gebruiker worden verricht: a. de Rawfood.nl gebruiken anders dan noodzakelijk in het kader van artikel 4.1 en 4.2 van deze gebruiksvoorwaarden, waaronder het op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar maken, verveelvoudigen, of anderszins aan enige derden ter beschikking stellen van content die via de Rawfood.nl wordt verkregen of daarop zichtbaar is; b. het delen van de aan gebruiker verbonden gebruikersnaam met derden;
9.2 Gebruiker vrijwaart Rawfood.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door gebruiker of de gebruikers met behulp van de Rawfood.nl opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
9.3 Op verzoek van of namens Rawfood.nl zal gebruiker steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken, die Rawfood.nl van haar verlangt in het kader van de uitvoering van deze gebruiksovereenkomst. Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen om steeds juist, volledig en tijdig aan dergelijke verzoeken van Rawfood.nl te voldoen. Ook is gebruiker gehouden om gevolg te geven aan nadere instructies van of namens Rawfood.nl met betrekking tot het gebruik van de Rawfood.nl .
9.4 Onverminderd de overige vrijwaringen in de gebruiksovereenkomst, vrijwaart gebruiker Rawfood.nl tegen alle vorderingen van derden ter zake van of in verband met het gebruik en het ter beschikking stellen van de Rawfood.nl alsmede anderszins ter zake van of in verband met de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.
9.5 Rawfood.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de middels de Rawfood.nl ontvangen uitgaven.

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten
10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Rawfood.nl blijven berusten bij Rawfood.nl en/of haar licentiegever(s).10.2 gebruiker mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten op de Rawfood.nl niet wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de gebruiksovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze gebruiksovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
11.2 Rawfood.nl mag bij de uitvoering van de gebruiksovereenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
11.3 Rawfood.nl mag rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst overdragen aan derden.
11.4 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst aan een derde over te dragen of sublicenties te verschaffen.